Tak chronimy Twoje dane osobowe oraz dane kontaktowe …

 1. Uprzejmie informujemy, że podmiot WAWA-TECH z siedzibą w Żołędowie, ul. Wiklinowa 20, kod pocztowy 86-021, przetwarza informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określonych w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
 3. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że Administratorem Danych Osobowych jest: podmiot WAWA-TECH z siedzibą w Żołędowie, ul. Wiklinowa 20, kod pocztowy 86-021.
 4. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej kierując korespondencję na adres: WAWA-TECH z siedzibą w Żołędowie, ul. Wiklinowa 20, kod pocztowy 86-021 lub na adres email: zapytania@wawa-tech.com.pl
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (np. Policja, Urząd Skarbowy).
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Cel przetwarzania danych osobowych: dane wykorzystywane są w celach handlowych, tj. w celu przedstawienia oferty, świadczenia usługi, prawidłowej realizacji zawartej umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji oraz w celach rozliczeniowych i podatkowych.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 6 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Zebrane dane będą przechowywane: dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umów handlowych oraz wykonania obowiązków podatkowych, aż do momentu ustania ustawowego okresu archiwizacji.
 10. Zebrane dane mogą być udostępnione jedynie na pisemny wniosek.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.
 13. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, przy czym Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli cel ich przetwarzania ma charakter ustawowy, a Administrator jest zobowiązanych prawem do ich przechowywania.
 14. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt pod adresem podmiotu WAWA-TECH z siedzibą w Żołędowie, ul. Wiklinowa 20, kod pocztowy 86-021 lub też na adres email: zapytania@wawa-tech.com.pl
 15. Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych prowadzone są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, których podstawą prawną jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018; poz. 1000 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).